• अहिले तरंगमा--साझा सरोकार
    केहि छिनमा-- हालखबर

ताजा हालखबर

प्रसारण सुरु धुन 05:00 am - 05:10 am
भजन गीतहरु 05:10 am - 05:30 am
जीवन रेखा 05:30 am - 06:00 am
साझा खबर(CIN) 06:00 am - 06:30 am
आजको संदेश 06:30 am - 06:45 am
भन्निछन आमा(Nepali) 06:45 am - 07:15 am
बिबिसी नेपाली सेवा (बिहानी पख) 07:15 am - 07:30 am
विकासको बाटो(AFN) 07:30 am - 08:00 am
हालखबर 08:00 am - 08:10 am
नेपाल चाैतारी 08:10 am - 09:00 am
विज्ञापन तथा गीतहरु 08:10 am - 09:00 am
हालखबर विशेष 09:00 am - 09:30 am
श्रृजनाका शब्दहरु 09:30 am - 10:30 am
विविध 10:30 am - 11:00 am
आजका खबर 11:00 am - 11:10 am
हिन्दि गीतहरु 12:00 pm - 1:00 pm
हालखबर सारसंक्षेप 1:00 pm - 1:10 pm
विज्ञापन/सुचना 1:10 pm - 1:20 pm
तपाइको रोजाइ 1:20 pm - 2:00 pm
हालखबर विशेष 3:00 pm - 3:15 pm
विज्ञापन/सुचना 3:15 pm - 3:30 pm
विविध 3:30 pm - 4:00 pm
विज्ञापन/सुचना 4:00 pm - 4:20 pm
पुराना लोक दोहोरी गीतहरु 4:20 pm - 5:00 pm
हाम्रो दउडा भाका (फोन इन) 5:20 pm - 6:00 pm
गीतहरु 6:00 pm - 6:30 pm
नारी आवाज 6:30 pm - 7:00 pm
रेडियो नेपालबाट समाचार 7:00 pm - 7:15 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
हालखबर विशेष 8:00 pm - 8:30 pm
सुचना/विज्ञापन 8:30 pm - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा (बेलुकी पख) 8:45 pm - 9:00 pm
साझा सबाल 9:00 pm - 9:45 pm
विविध 9:45 pm - 10:00 pm
हालखबर सारसंक्षेप 10:00 pm - 10:15 pm
प्रसारण सेवा बन्द 10:15 pm - 10:20 pm
प्रसारण सुरु धुन 05:00 am - 05:10 am
भजन गीतहरु 05:10 am - 05:30 am
जीवन रेखा 05:30 am - 06:00 am
साझा खबर(CIN) 06:00 am - 06:30 am
आजको संदेश 06:30 am - 06:45 am
बाल अधिकार र विकास पुन: 06:45 am - 07:15 am
बिबिसी नेपाली सेवा (बिहानी पख) 07:15 am - 07:30 am
साझा सरोकार 07:30 am - 08:00 am
हालखबर 08:00 am - 08:10 am
विज्ञापन तथा गीतहरु 08:10 am - 09:00 am
हालखबर विशेष 09:00 am - 09:30 am
श्रृजनाका शब्दहरु 09:30 am - 10:30 am
विविध 10:30 am - 11:00 am
आजका खबर 11:00 am - 11:10 am
हिन्दि गीतहरु 12:00 pm - 1:00 pm
हालखबर सारसंक्षेप 1:00 pm - 1:10 pm
विज्ञापन/सुचना 1:10 pm - 1:20 pm
तपाइको रोजाइ 1:20 pm - 2:00 pm
हालखबर विशेष 3:00 pm - 3:15 pm
विज्ञापन/सुचना 3:15 pm - 3:30 pm
विविध 3:30 pm - 4:00 pm
विज्ञापन/सुचना 4:00 pm - 4:20 pm
पुराना लोक दोहोरी गीतहरु 4:20 pm - 5:00 pm
पश्चिमका खबर (प्रदेश ६/७) 5:00 pm - 5:15 pm
विज्ञापन/सुचना 5:15 pm - 5:20 pm
हाम्रो दउडा भाका (फोन इन) 5:20 pm - 6:00 pm
गीतहरु 6:00 pm - 6:30 pm
रेडियो नेपालबाट समाचार 7:00 pm - 7:15 pm
व्यापारीक विज्ञापन 7:15 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
हालखबर विशेष 8:00 pm - 8:30 pm
बिबिसी नेपाली सेवा (बेलुकी पख) 8:45 pm - 9:15 pm
हालखबर सारसंक्षेप 10:00 pm - 10:15 pm
प्रसारण सेवा बन्द 10:15 pm - 10:20 pm
प्रसारण सुरु धुन 05:00 am - 05:10 am
भजन गीतहरु 05:10 am - 05:30 am
जीवन रेखा 05:30 am - 06:00 am
साझा खबर(CIN) 06:00 am - 06:30 am
आजको संदेश 06:30 am - 06:45 am
पुन मतदाता मञ्च पुन: 06:45 am - 07:15 am
बिबिसी नेपाली सेवा (बिहानी पख) 07:15 am - 07:30 am
समुदाय स्वास्थ्य र विकास(INF Bajura) 07:30 am - 08:00 am
हालखबर 08:00 am - 08:10 am
विज्ञापन 08:10 am - 08:30 am
लोकतन्त्र शान्तिका पाइला 08:30 am - 09:00 am
हालखबर विशेष 09:00 am - 09:30 am
श्रृजनाका शब्दहरु 09:30 am - 10:30 am
विविध 10:30 am - 11:00 am
आजका खबर 11:00 am - 11:10 am
हिन्दि गीतहरु 12:00 pm - 1:00 pm
हालखबर सारसंक्षेप 1:00 pm - 1:10 pm
विज्ञापन/सुचना 1:10 pm - 1:20 pm
तपाइको रोजाइ 1:20 pm - 2:00 pm
सामुदायिक स्वास्थ्य र विकास पुन: प्रस 2:00 pm - 2:30 pm
लोकतन्त्र शान्तिका पाइला पुन:प्रसारण 2:30 pm - 3:00 pm
हालखबर विशेष 3:00 pm - 3:15 pm
विज्ञापन/सुचना 3:15 pm - 3:30 pm
विविध 3:30 pm - 4:00 pm
विज्ञापन/सुचना 4:00 pm - 4:20 pm
पुराना लोक दोहोरी गीतहरु 4:20 pm - 5:00 pm
पश्चिमका खबर (प्रदेश ६/७) 5:00 pm - 5:15 pm
विज्ञापन/सुचना 5:15 pm - 5:20 pm
हाम्रो दउडा भाका (फोन इन) 5:20 pm - 6:00 pm
गीतहरु 6:00 pm - 6:30 pm
नारी आवाज 6:30 pm - 7:00 pm
रेडियो नेपालबाट समाचार 7:00 pm - 7:15 pm
मैसरी सुनाखरी (AFN) 7:15 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
हालखबर विशेष 8:00 pm - 8:30 pm
सुचना/विज्ञापन 8:30 pm - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा (बेलुकी पख) 8:45 pm - 9:15 pm
हालखबर सारसंक्षेप 10:00 pm - 10:15 pm
प्रसारण सेवा बन्द 10:15 pm - 10:20 pm
प्रसारण सुरु धुन 05:00 am - 05:10 am
भजन गीतहरु 05:10 am - 05:30 am
जीवन रेखा 05:30 am - 06:00 am
साझा खबर(CIN) 06:00 am - 06:30 am
आजको संदेश 06:30 am - 06:45 am
नारी आवाज पन: 06:45 am - 07:15 am
बिबिसी नेपाली सेवा (बिहानी पख) 07:15 am - 07:30 am
साझा सरोकार 07:30 am - 08:00 am
हालखबर 08:00 am - 08:10 am
विज्ञापन तथा गीतहरु 08:10 am - 09:00 am
हालखबर विशेष 09:00 am - 09:30 am
श्रृजनाका शब्दहरु 09:30 am - 10:30 am
विविध 10:30 am - 11:00 am
आजका खबर 11:00 am - 11:10 am
हिन्दि गीतहरु 12:00 pm - 1:00 pm
हालखबर सारसंक्षेप 1:00 pm - 1:10 pm
विज्ञापन/सुचना 1:10 pm - 1:20 pm
तपाइको रोजाइ 1:20 pm - 2:00 pm
हालखबर विशेष 3:00 pm - 3:15 pm
विज्ञापन/सुचना 3:15 pm - 3:30 pm
विविध 3:30 pm - 4:00 pm
विज्ञापन/सुचना 4:00 pm - 4:20 pm
पुराना लोक दोहोरी गीतहरु 4:20 pm - 5:00 pm
पश्चिमका खबर (प्रदेश ६/७) 5:00 pm - 5:15 pm
विज्ञापन/सुचना 5:15 pm - 5:20 pm
हाम्रो दउडा भाका (फोन इन) 5:20 pm - 6:00 pm
गीतहरु 6:00 pm - 6:30 pm
रेडियो नेपालबाट समाचार 7:00 pm - 7:15 pm
मैसरी सुनाखरी पन: (AFN) 7:15 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
हालखबर विशेष 8:00 pm - 8:30 pm
बिबिसी नेपाली सेवा (बेलुकी पख) 8:45 pm - 9:15 pm
हालखबर सारसंक्षेप 10:00 pm - 10:15 pm
प्रसारण सेवा बन्द 10:15 pm - 10:20 pm
प्रसारण सुरु धुन 05:00 am - 05:10 am
भजन गीतहरु 05:10 am - 05:30 am
जीवन रेखा 05:30 am - 06:00 am
साझा खबर(CIN) 06:00 am - 06:30 am
आजको संदेश 06:30 am - 06:45 am
बिबिसी नेपाली सेवा (बिहानी पख) 07:15 am - 07:30 am
हालखबर 08:00 am - 08:10 am
विज्ञापन तथा गीतहरु 08:10 am - 09:00 am
हालखबर विशेष 09:00 am - 09:30 am
श्रजनाका शब्दहरु 09:30 am - 10:30 am
विविध 10:30 am - 11:00 am
आजका खबर 11:00 am - 11:10 am
हिन्दि गीतहरु 12:00 pm - 1:00 pm
हालखबर सारसंक्षेप 1:00 pm - 1:10 pm
विज्ञापन/सुचना 1:10 pm - 1:20 pm
तपाइको रोजाइ 1:20 pm - 2:00 pm
हालखबर विशेष 3:00 pm - 3:15 pm
विज्ञापन/सुचना 3:15 pm - 3:30 pm
विविध 3:30 pm - 4:00 pm
विज्ञापन/सुचना 4:00 pm - 4:20 pm
पुराना लोक दोहोरी गीतहरु 4:20 pm - 5:00 pm
पश्चिमका खबर (प्रदेश ६/७) 5:00 pm - 5:15 pm
विज्ञापन/सुचना 5:15 pm - 5:20 pm
हाम्रो दउडा भाका (फोन इन) 5:20 pm - 6:00 pm
गीतहरु 6:00 pm - 6:30 pm
रेडियो नेपालबाट समाचार 7:00 pm - 7:15 pm
व्यापारीक विज्ञापन 7:15 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
हालखबर विशेष 8:00 pm - 8:30 pm
सुचना/विज्ञापन 8:30 pm - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा (बेलुकी पख) 8:45 pm - 9:15 pm
हालखबर सारसंक्षेप 10:00 pm - 10:15 pm
प्रसारण सेवा बन्द 10:15 pm - 10:20 pm
प्रसारण सुरु धुन 05:00 am - 05:10 am
भजन गीतहरु 05:10 am - 05:30 am
जीवन रेखा 05:30 am - 06:00 am
साझा खबर(CIN) 06:00 am - 06:30 am
आजको संदेश 06:30 am - 06:45 am
बिबिसी नेपाली सेवा (बिहानी पख) 07:15 am - 07:30 am
साझा सरोकार 07:30 am - 08:00 am
हालखबर 08:00 am - 08:10 am
हालखबर विशेष 09:00 am - 09:30 am
श्रजनाका शब्दहरु 09:30 am - 10:30 am
विविध 10:30 am - 11:00 am
आजका खबर 11:00 am - 11:10 am
हिन्दि गीतहरु 12:00 pm - 1:00 pm
हालखबर सारसंक्षेप 1:00 pm - 1:10 pm
विज्ञापन/सुचना 1:10 pm - 1:20 pm
तपाइको रोजाइ 1:20 pm - 2:00 pm
हालखबर विशेष 3:00 pm - 3:15 pm
विज्ञापन/सुचना 3:15 pm - 3:30 pm
विविध 3:30 pm - 4:00 pm
विज्ञापन/सुचना 4:00 pm - 4:20 pm
पुराना लोक दोहोरी गीतहरु 4:20 pm - 5:00 pm
पश्चिमका खबर (प्रदेश ६/७) 5:00 pm - 5:15 pm
विज्ञापन/सुचना 5:15 pm - 5:20 pm
हाम्रो दउडा भाका (फोन इन) 5:20 pm - 6:00 pm
गीतहरु 6:00 pm - 6:30 pm
रेडियो नेपालबाट समाचार 7:00 pm - 7:15 pm
व्यापारीक विज्ञापन 7:15 pm - 7:30 pm
मैसरी सुनाखरी (AFN) 7:15 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
हालखबर विशेष 8:00 pm - 8:30 pm
बिबिसी नेपाली सेवा (बेलुकी पख) 8:45 pm - 9:15 pm
हालखबर सारसंक्षेप 10:00 pm - 10:15 pm
प्रसारण सेवा बन्द 10:15 pm - 10:20 pm
प्रसारण सुरु धुन 05:00 am - 05:10 am
भजन गीतहरु 05:10 am - 05:30 am
जीवन रेखा 05:30 am - 06:00 am
साझा खबर(CIN) 06:00 am - 06:30 am
आजको संदेश 06:30 am - 06:45 am
बिबिसी नेपाली सेवा (बिहानी पख) 07:15 am - 07:30 am
हालखबर 08:00 am - 08:10 am
सुनाखरी छलफल (AFN) 08:20 am - 09:00 am
हालखबर विशेष 09:00 am - 09:30 am
आजका खबर 11:00 am - 11:10 am
हिन्दि गीतहरु 12:00 pm - 1:00 pm
हालखबर सारसंक्षेप 1:00 pm - 1:10 pm
विज्ञापन/सुचना 1:10 pm - 1:20 pm
तपाइको रोजाइ 1:20 pm - 2:00 pm
हालखबर विशेष 3:00 pm - 3:15 pm
विज्ञापन/सुचना 3:15 pm - 3:30 pm
विविध 3:30 pm - 4:00 pm
विज्ञापन/सुचना 4:00 pm - 4:20 pm
पुराना लोक दोहोरी गीतहरु 4:20 pm - 5:00 pm
पश्चिमका खबर (प्रदेश ६/७) 5:00 pm - 5:15 pm
विज्ञापन/सुचना 5:15 pm - 5:20 pm
विविध 5:20 pm - 5:30 pm
भन्निछन आमा (डोटेली) 5:30 pm - 6:00 pm
गीतहरु 6:00 pm - 6:30 pm
रेडियो नेपालबाट समाचार 7:00 pm - 7:15 pm
मैसरी सुनाखरी पन: (AFN) 7:15 pm - 7:30 pm
व्यापारीक विज्ञापन 7:15 pm - 7:30 pm
मैसरी सुनाखरी पन: (AFN) 7:15 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
हालखबर विशेष 8:00 pm - 8:30 pm
बिबिसी नेपाली सेवा (बेलुकी पख) 8:45 pm - 9:15 pm
हालखबर सारसंक्षेप 10:00 pm - 10:15 pm
प्रसारण सेवा बन्द 10:15 pm - 10:20 pm
Radio Bajura
Radio Bajura